Co je to fotokatalýza?

Vysokou účinnost při likvidaci virů zajišťuje fotokotalytická reakce,  při které dochází k přeměně světelné energie na energii chemickou za účasti katalyzátoru. Světelné záření dopadá na fotokatalyticky aktivní vrstvu.  Absorpcí tohoto záření na  povrchu vrstvy vznikají vysoce energetické částice, které viry „spálí“ a přemění je na vodu a oxid uhličitý.

 

Fotokatalýza

Fotokatalýza je reakce, při které dochází k přeměně světelné energie na energii chemickou za účasti katalyzátoru. Světelné záření dopadá na fotokatalyticky aktivní vrstvu.  Absorpcí tohoto záření na  povrchu vrstvy vznikají vysoce energetické částice, které „spálí“ toxické látky, viry, bakterie a spóry plísní. Tyto škodlivé látky se přemění pouze na vodu a oxid uhličitý. Vzduch je ventilátory nasáván přes antibakteriální prachový separátor, následně je vháněn mezi desky s aktivní fotokatalytickou vrstvou osvětlované UV zářením a dokonale zbaven škodlivin.

Používáme nanokompozitní nátěr s fotoaktivní funkcí. TiO2 je zde kombinován s SiO2, se kterým vytváří tzv. nanokompozit.

Toto řešení má ve srovnání s nátěry odvozenými  jen od samotného oxidu titaničitého, nejen řadu technických výhod, ale je důležité také z hlediska možných zdravotních rizik, o nichž se zatím hovořilo s uvolňováním volných nanočástic TiO2 do okolního prostředí, neboť nanočástice TiO2 jsou pevně fixovány do matrice tvořené nanočásticemi TiO2, s nímž vytváří větší porézní útvary.

Rozdíl od jiných technologií a běžně používaných  filtrů je ten, že funkce fotokatalytického filtru je v čase stálá a nedochází k zastavení čistící funkce a tím nutné výměně filtru.

Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván. Daný fotokatalytický povrch se při UV osvětlení aktivuje a spustí se příslušné reakce rozkladu organických a anorganických látek. Při této reakci jsou zcela zničeny veškeré toxické plyny, mikroorganismy, jako jsou bakterie, viry, plísně a ostatní nečistoty organického typu a to i částice menší než jeden mikron. Fotokatalýza zaručuje, že viry a bakterie, nemohou zmutovat a vytvořit odolnější kmeny.